Regulamin

§1. Definicje

 1. Sklep – oznacza serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.widershop.com
 2. Cena – oznacza cenę, jaką Kupujący jest obowiązany zapłacić za Produkt
 3. Dane Kontaktowe – oznaczają dane, które mogą posłużyć Kupującemu do porozumienia się ze Sprzedawcą – szczegółowo określone w zakładce Kontakt
 4. Dostawa – oznacza usługę przewozu wraz ze wskazaniem przewoźnika i obowiązującego u niego wynagrodzenia
 5. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
 6. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone    dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów
 8. Kupujący – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną korzystającą lub zamierzającą nabyć Produkt
 9. Produkt – oznacza produkt, który Kupujący może zamówić za pośrednictwem Sklepu od Sprzedawcy
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą
 12. Potwierdzenie – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Kupującemu przez Sprzedawcę, po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia
 13. Dostawa – oznacza usługę przewozu wraz ze wskazaniem przewoźnika i obowiązującego u niego wynagrodzenia, szczegółowo określoną w zakładce Dostawa

§2. Kontakt

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Krzywa 4a, 11-100 Lidzbark Warmiński, Polska
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: contact@widershop.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 518 028 097
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 04 1160 2202 0000 0002 7158 5309
 5. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonu podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku

§3. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki sprzedaży Produktów (zdefiniowanych poniżej) przez Zofię Puszcz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zofia Anna Puszcz Fotografia wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. ul. Aleksandra Świętochowskiego 16, 11-100, 11-100  Lidzbark Warmiński , posługującą się numerem NIP: 7431979110 (zwaną dalej „Sprzedawcą”) oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupujących.
 2. Regulamin został sporządzony w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
 3. Sklep zapewnia narzędzia umożliwiające zawarcie Umowy Sprzedaży.
 4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 5. Kupującym zabrania się  działania w sposób naruszający prawo czy lub w celu obejścia prawa.
 6. Przerwy w funkcjonowaniu Sklepu będą obwieszczone na stronie Sklepu.
 7. O łącznej Cenie wraz z podatkami należnej za sprzedaż Produktów będących przedmiotem Zamówienia i o kosztach dostawy  i ewentualnych innych kosztach Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia, w koszyku i w trakcie wiązania się Umową Sprzedaży ze Sprzedawcą.

§4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

§5. Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Unii Europejskiej.
 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący musi dodać wybrany Produkt do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia, wybrać sposób płatności i dostawy, zaakceptować Regulamin i politykę prywatności i aktywować przycisk Kupuję i Płacę.
 5. Umowa Sprzedaży jest zawarta w chwili otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia na adres e-mail zawarty w Formularzu Zamówienia.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia (np. z tytułu braku dostępności Produktów) Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika lub Usługobiorcę w Formularzu Zamówienia.
 7. Jeśli Kupujący przed otrzymaniem informacji, o której mowa w ust. 6 powyżej dokona płatności Ceny, Sprzedawca dokona zwrotu zrealizowanej przez Kupującego płatności  Ceny w terminie 7 Dni Kalendarzowych.

§6. Płatności

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 4. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 5. Zamówienie jest realizowane od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

§7. Dostawa

 1. Kupujący może wybrać sposób odbioru zamówionych Produktów podczas składania Zamówienia w Formularzu zamówienia.
 2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 4. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.          
 5. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

§8. Reklamacja

 1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 7 dni od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
 3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 6. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień urządzenia Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

a.    świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b.    umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 • Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 • Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §3.
 • Oświadczenie może być złożone także na adres e-mail contact@widershop.com
 • Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§10. Dane osobowe w Sklepie

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego w Sklepie jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie powszechnie obowiązującymi normami prawnymi.
 3. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Sprzedawcy zamieszczonej w Sklepie pod adresem www.widershop.com

§11. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.